logo_uprava1.png
OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ
Nástroje pro byznys
Nástroje pro byznys
_____________
Naše Produkty detail
Naše Produkty detail
_____________
Software direct system
Software direct system
_____________

GDPR - Matrix Group

gdpr-3357909_1920.jpg
Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Procesy Matrix Group zcela jasně a přímo upravují své procesy nakládání s osobními údaji od subjektů osobních údajů dle přísného nařízení Evropské Unie, dále jen Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
Toto prohlášení sděluje připravenost a z části otevírá jednotlivé procesy, práva a povinnosti s nakládáním a zpracováním osobních údajů.
Prohlášení o ochraně osobních údajů a jejich zpracovávání
Obsahem tohoto prohlášení je uvedení zásadních principů ochrany osobních údajů. Naší snahou je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679), a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Správce osobních údajů
Ceo. Robert Malý
IČo: 87763222
Adresa: Novákových 59/4 - Libeň, Praha 8 - PSČ: 180 00
Datová schránka: 8ss5qi6
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejtříku od 8.4.2011, č.j: MCP8 135061/2016
Číslo registrace poskytovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR je: 00056283
Jako správce osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek a v souladu s GDPR a dalšími zákony a předpisy o ochraně osobních údajů v tuzemském prostředí. 
Osobní údaje, které zpracováváme
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete za účelem využití našich služeb, nákup produktů a informační přístupy do neveřejných částí servisního
klientského software. Osobní údaje zpracováváme podle jasných postupů nakládání s osobními, citlivými daty a vždy dochází k jejich zabezpečení ve formě elektronických software, pevného disku, nástrojů a uchování po určité časové období v administraci a historii sběru a zpracování dat v tiskové podobě a deskových šanonech v uzamykatelné skříňce.
Přehledová sestava - Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů UOOU.
Správce
Reg. číslo subjektu: 00056283
Datum registrace: 9.1.2015
Identifikace subjektu: Robert Malý
IČO subjektu: 87763222
Druh subjektu: Právnická nebo fyzická osoba podnikající
Adresa
Ulice + ČP: Novákových 59/4 
Město/Obec: Praha
PSČ: 180 00
Číslo evidence: 001
Datum přijetí podání: 6.1.2015
Datum změny registrace: 6.1.2015 
Účel (účely), zpracování osobních údajů
Internetový obchod (e-commerce) / Pořádání odborných kurzů a školení / Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti / Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály / Činnost informačních a zpravodajských kanceláří / Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení / Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 
Osobní údaje budou zpracovávány pouze se souhlasem subjektu osobních údajů
Kategorie subjektu údajů
 • Zákazníci (klienti) oznamovatele
 • Členové oznamovatele
 • Obchodní partneři
 • Interní podnikatelské subjekty
Kategorie osobních údajů
 • Adresní a identifikační údaje
 • Citlivé údaje
 • Fakturační údaje
 • Bezpečnostní údaje
Zdroje získávání dat
 • Přímo od subjektů osobních údajů
 • Z veřejně dostupných rejstříků
Dále jen prodejní a servisní činnosti
 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Telefonní číslo (Mobil, Pevná linka)
 • E-mailová adresa
 • Název společnosti
 • Identifikační číslo podnikatele, dále jen IČO
 • Daňové identifikační číslo, dále jen DIČ
 • Funkce a postavení ve firmě
 • Předmět podnikání 
 • Fakturační údaje
 • Bankovní spojení
Webové portály, Online prostředí
 • IP adresa
 • Soubory cookies (v případě online služeb)
 • Přihlašovací jména
 • Hesla
Personální oddělení, dále jen HR procesy
 • Jméno a Příjmení
 • Trvalé bydliště / Doručovací adresa
 • Identifikační číslo podnikatele, dále jen IČO
 • Telefonní číslo
 • Bankovní spojení
 • Zdravotní pojišťovna
 • Certifikace, Vysvědčení
Důvody zpracování osobních údajů
Hlavními důvody zpracování osobních údajů je v první řadě bezpečnost a ochrana zúčastněných klientů, zákazníků, obchodních partnerů, interních spolupracujících podnikatelských subjektů a fyzických osob.
Prioritami zpracování osobních údajů jsou jistě oprávněné zájmy navazovat spolupráci s dalšími subjekty ve stejném a příbuzném tržním prostředí. V každém případě kvalitněji poskytované a poskytnuté služby, dodávané nástroje, moduly, produkty, následná péče a servis námi dodávaných služeb pro zákazníky, obchodní partnery a spolupracující subjekty.
Vaše údaje zpracováváme za účely:
 • Zajištění kvality našich služeb, dodání a implementace nástrojů, modulů a produktů.
 • Z interních důvodu správy a evidence subjektu osobních údajů z důvodu ochrany našich zákazníků, klientů, spolupracujících subjektů, a interních podnikatelů
 • Za účelem oprávněného zájmu kontaktovat další strany k vytváření stabilního postavení v tržním, zejména tuzemského prostředí
 • Za účelem úředního pořádku na základě zákonů o ochraně osobních údajů ve vztahu k platné legislativě a za účelem auditních procesů v rámci interních potřeb a analýz tržního potenciálu a možností
 • K zasílání obchodních sdělení 
 • K průzkumu trhu a marketingovým účelům 
Osobní údaje nám poskytují subjekty osobních údajů zcela dobrovolně, předání informací plynoucí z obchodních podmínek a smluv je nezbytné pro jejich uzavření a plnění a subjekt osobních údajů má vždy právo vědět o tom, kdo s jejich osobními údaji v souvislosti společnosti pracuje.
Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Díky udělení souhlasu se zpracováním od subjektů osobních údajů jsme schopni i nadále poskytovat své služby a dodávky ostatních podpůrných nástrojů a produktů.
Přístup k údajům subjektů
Osobní údaje jsou důkladně střeženy. Uchováváme je v zabezpečených softwarech, v tiskové formě a máme jasně stanoveny smluvní podmínky s dodavateli software, kteří jsou schopni zaručit, jak organizační, technické zabezpečení veškerých dat subjektů osobních údajů. Parnteři jsou vázání na základě smluvních a licenčních podmínek pro mlčenlivost a zákazem předávat interní data a osobní údaje subjektu osobních údajů dále třetím stranám. 

Správce údajů skupiny Matrix Group, se zavazuje, že žádné citlivé, osobní údaje subjektů osobních údajů, které je poskytli zcela dobrovolně na základě oprávněného zájmu a/nebo ty, které jsme zjistili a zpracovali na základě oprávněného zájmu tvořit obchodní činnost, nejsou a nebudou předávány dalším třetím stranám, které nejsou jakkoli ve smluvním vztahu spolupráce se skupinou Matrix Group, její divize a samostatné projekty.
Délka zpracování osobních údajů
Údaje subjektů jsou a budou zpracovávány po celou dobu našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi). a po dobu nezbytně nutnou dle obecně závazných právních předpisů, a následně případně na základě uděleného souhlasu subjektu údajů po dobu dalších 10 let, nebude-li souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů odvolán a sdělen nesouhla se zpracováním. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nám můžete zaslat na elektronickou adresu: gdpr@matrix-group.cz
Zde bychom chtěli také upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi a subjekty údajů, či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu subjektu ůdajů. 
Zpracování osobních údajů
a) bez souhlasu
Osobní údaje subjektů můžeme zpracovávat i bez souhlasu subjektů údajů v souladu s platnými právními předpisy, ale pouze za účelem 
1. Poskytnutí služby či produktu (Splnění smlouvy, přičemž smlouvu představuje o konkludentní využívání určité služby, aniž by byla uzavřena smlouva v písemné formě) 
2. Splnění zákonných povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných předpisů 
3. Ve veřejném zájmu (např. ověření a zajištění kvality našich služeb z důvodu opatření, bezpečnosti subjektů údajů a kvalitnímu provedení služby s plánovanými cíli a splnění podmínky jakosti, včetně profesionálního servisu kolem služeb.
4. Zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (efekt pro zákazníka je vyšší než pro zpracovatele) 
b) Se souhlasem výše uvedené po dobu dalších 10 let, nebude-li souhlas subjektem údajů odvolán, jakož i další osobní údaje, které nám poskytuje se souhlasem je zpracovávat. 
Zabezpečení osobních údajů
Naše skupina přijala opatření, kterými osobní údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Bezpečnostní opatření jsou v pravidelných intervalech kontrolována a aktualizována v závislosti na technologickém vývoji a interní inovaci a vývoj skupiny, jako podnikatelské prostředí.
Odvolání souhlasu
Subjekty osobních údajů mají právo odvolat souhlas se zpracováním jejich údajů, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na elektronickou adresu skupiny Matrix Group, dále jen gdpr@matrix-group.cz 
Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě souhlasu subjektu osobních údajů, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z jiného právního důvodu než souhlasu. 
Práva subjektů údajů
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, jako subjekt osobních údajů máte zejména následující práva:
a) právo svůj souhlas ohledně informací zpracovávaných na základě souhlasu kdykoli odvolat
b) právo osobní údaje opravit či doplnit
c) právo požadovat omezení zpracování
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
e) právo požadovat přenesení údajů
f) právo na přístup k osobním údajům na jejich kopie
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech
Co se týká práva vznést námitku, máte za předpokladu dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě zpracování nezbytného pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, včetně profilování, a dále zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
Kontaktní údaje
V případě jakýchkoli dotazů, týkající se ochrany osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím neváhejte nás kontaktovat na elektronické, emailové adrese: gdpr@matrix-group.cz 
mg_logo_fc1.jpg
GDPR - Matrix Group
Správce údajů: Ceo. Robert Malý
Telefon: (420) 777 912 287
E-mail: gdpr@matrix-group.cz
Matrix Group (Nezávislá agentura) je plně odpovědná skupina nezávislých poradců, konzultantů a koučů, která plně stojí za standardy a nastavené procesní jednání. Tyto standardy jsou přímými vazbami naší skupiny a externě interním prostředím, tvořící silné kompetenční a profesní zázemí a stabilní rovinu plnění odpovědných servisních služeb vůči třetím stranám. Jsme nositelem přístupů, které mají své Know how a nové Manažerské přístupy a rozvojové pragmatiky, které jsou naším hlavním pilířem stavby procesů v oblastech rozvoje a dodávání servisních nástrojů pro rozvoj interně podnikatelského prostředí a manažerského vybavení v rozvoji osobnostních a schématicky procesních struktur firmy. 
Jedná se o výhradní vlastnictví standardů nezávislé skupiny Matrix Group - Robert Malý - Ičo: |[]|[(87763222)]|[]|, Správcem osobních údajů vedený pod Registračním číslem: [][00056283][], a jakékoli kopírování a zneužití výstupních standardizací objasňující specializace, profesní rovinu servisní správy a šíření informací pro svůj vlastní prospěch je vnímáno, jako zneužití a odcizení kvality standardizačních procesů podnikatelskému subjektu podléhající registrující agendě podnikající tuzemské osoby, zapsaném v oficiálních registrech živnostenských pravomocí a pod agendami ministerstva průmyslu a obchodu.   
20.04.2020 21:59:31
robertmaly137

Od studie až po dokončení projektu držíme standard pevných norem kvality  
 ® Matrix Group Robert Malý, all rights reserved.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one